{"name":"식품의약품안전처_건강기능식품 GMP 지정현황 조회","description":"식품의약품안전처에서 관리하는 식품GMP인증업체현황서비스에 대한 인허가번호,업소명,업종,대표자,소재지,인허가기관,영업상태,비고,GMP지정일,GMP지정번호,의무적용일자,지정취소일,지정취소사유,관할기관에 대한 속성정보 제공","url":"https://www.data.go.kr/data/15111987/openapi.do","keywords":["건강기능식품GMP,GMP인증업체,건강기능식품GMP 지정"],"license":"https://data.go.kr/ugs/selectPortalPolicyView.do","dateCreated":"2023-01-16","dateModified":"2023-01-31","datePublished":"2023-01-16","creator":{"name":"식품의약품안전처","contactPoint":{"contactType":"통합식품데이터기획과","telephone":"+82-027459833","@type":"ContactPoint"},"@type":"Organization"},"distribution":[{"encodingFormat":"JSON+XML","contentUrl":"https://www.data.go.kr/data/15111987/openapi.do","@type":"DataDownload"}],"@context":"https://schema.org","@type":"Dataset"}